ANBI

Masorti Joodse Gemeente Beth Shoshanna is door de Belastingdienst erkend als een zogenaamde Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit heeft als voordeel dat giften aftrekbaar kunnen zijn. Meer informatie over ANBI vindt u op de site van de Belastingdienst. In deze rubriek vindt u verder informatie over ons die van belang is voor de ANBI-status, te weten:

Statutair over Masorti Joodse Gemeente Beth Shoshanna

Het fiscaal nummer (RSIN) van Masorti Joodse Gemeente Beth Shoshanna is: 855762068

Artikel 1 - Naam

De kehilla (gemeente) draagt de naam “Masorti Joodse Gemeente Beth Shoshanna” (informeel Beth Shoshanna) en is gevestigd te Raalte. Zij maakt deel uit van Masorti Nederland, dat op zijn beurt deel uitmaakt van de European Region of Masorti Olami (Masorti Europe).

Artikel 2 - Intentie

Beth Shoshanna is een Joodse gemeente op basis van traditie en gelijkwaardigheid. Ieder kan vanuit de specifieke talenten die hij of zij heeft een bijdrage leveren aan de gemeenschap. Beth Shoshanna onderschrijft het mission statement van Masorti Olami.

Jood

Als Jood worden gezien allen die Joods zijn volgens de autoriteit van de Rabbinic Assembly on Jewish Law and Standards van Masorti Olami. In de rest van dit document is dit de definitie van Jood(s).

De Synagoge van Raalte

De Synagoge van Raalte is zowel een beth knesset (huis van samenkomst) als een beth midrasj (een leerhuis) en een beth tefilah (gebedshuis). We komen er samen voor de sjoeldienst, we eten samen, zingen veel en vieren de Joodse feesten. We lernen en ontplooien Joods-culturele activiteiten, waarmee we de onderlinge banden versterken.

Outreach

Beth Shoshanna is zich ervan bewust dat de regio een grote groep ver van hun achtergrond afstaande Joden telt. Graag willen wij hen bereiken. Daarnaast vinden wij openheid naar de niet-Joodse omgeving van groot maatschappelijk belang. Een deel van onze activiteiten is erop gericht deze twee vormen van contact met de omgeving te versterken.

Tradities

Beth Shoshanna stelt zich ten doel de Joodse tradities te beschermen, in ere te houden, te beleven, te ontwikkelen en over te dragen. Zo zijn de diensten grotendeels in het Hebreeuws en zijn ze in overeenstemming met liturgie geautoriseerd door Masorti Olami.

Beth Shoshanna is egalitair, dat wil zeggen dat mannen en vrouwen door elkaar zitten in de dienst, dat zowel mannen als vrouwen meetellen voor minjan (minimum aantal van tien Joden vanaf de bar/bat mitswah-leeftijd dat nodig is voor het uitvoeren van een volledige gebedsdienst) en dat zowel mannen als vrouwen alle mitswes kunnen uitvoeren (taken tijdens de sjoeldienst).

Omdat Beth Shoshanna hecht aan zoveel mogelijk participatie van deelnemers, is er veel aandacht voor kennisontwikkeling, zoals Ivriet lezen, sidoer-structuur, sjoeldienstmelodieën en minhagiem (gebruiken).

Artikel 4 - Aansluiting-aanvraag

Wie als belangstellende een keer een dienst bij wil wonen, is van harte welkom, Joods of niet-Joods.

Wie vaker wil komen dient Joods te zijn ofwel serieus te onderzoeken of het Jodendom zijn/haar weg is. Partners en kinderen zijn ongeacht hun Joodse status evenzeer welkom.

Wie misjtatef (aangeslotene) bij de kehilla wenst te worden, dient Joods te zijn.

De vergadering van misjtatfiem behoudt zich het recht voor om kandidaat-aangeslotenen te weigeren, of iemand de aanluiting af te nemen.

Artikel 5 - Einde van Sjitoef

Sjitoef van Beth Shoshanna eindigt:

door overlijden

door opzegging door de misjtatef

door een besluit van de vergadering van misjtatfiem

Artikel 6 - Kasjroet

Beth Shoshanna streeft ernaar om bij elke dienst/bijeenkomst gezamenlijk te eten. Beth Shoshanna houdt zich aan het kasjroet Gan Eden. Dat wil zeggen dat de keuken strikt vegetarisch is (geen enkele diersoort).

Artikel 7 - Het administratieve jaar

Het administratieve jaar van de kehilla loopt van 1 januari tot en met 31 december van ieder kalenderjaar.

Artikel 8 - Geldmiddelen

De geldmiddelen van de kehilla bestaan uit:

bijdragen van volwassen bezoekers van de diensten/bijeenkomsten. Per dienst/bijeenkomst vraagt Beth Shoshanna een bijdrage in de kosten van de huur van de synagoge

omdat er meer uitgaven zijn dan alleen de huur van de sjoel worden er zo nu en dan inzamelingsacties onder de misjtatfiem gehouden (bijvoorbeeld rond de Hoge Feestdagen of Poeriem)

schenkingen, erfstellingen of legaten

subsidies

overige opbrengsten

Artikel 9 - Taken en verantwoordelijkheden, wa’adah (comité)

Voor de lijst met taken en functies die nodig zijn voor het laten functioneren van Beth Shoshanna, zie het Huishoudelijk Reglement. Daarnaast kent Beth Shoshanna de wa’adah of het comité.

De taken bij Beth Shoshanna worden gecoördineerd door de wa’adah van tenminste drie personen, die in een vergadering van misjtatfiem door en uit de misjtatfiem zijn gekozen en vooraf kandidaat zijn gesteld. Leden van de wa’adah dienen voor twee jaar. In de jaarlijks te houden vergadering van misjtatfiem, treden telkens een of meer leden van de wa’adah af volgens een door de wa’adah gekozen cyclus, zodat niet alle leden van de wa’adah in eenmaal aan/aftreden. Bij het aftreden blijven leden van de wa’adah in functie tot hun opvolgers zijn geïnstalleerd.

De wa’adah bestaat minstens uit:

Josjev-rosj – voorzitter

Gizbar – penningmeester

Mazkir – secretaris

De wa’adah benoemt deze functionarissen uit haar midden. De wa’adah benoemt ook een van haar leden als vicevoorzitter (segan).

Om veiligheidsredenen worden de namen van bestuursleden niet op deze site vermeld.

Betaling

Niemand van de bestuursleden of officiële functionarissen wordt bij Beth Shoshanna betaald, iedereen doet alles op vrijwillige basis. De financiën worden vooral aangewend voor materiële zaken, zoals het gebruik van de synagoge, de aanschaf van een sefer torah, ornamenten, enz. (zie verder het financieel verslag).

Locatie

De Synagoge van Raalte ligt aan de Stationsstraat 21, op ca. 5 minuten loopafstand van NS-station Raalte. Gratis parkeergelegenheid binnen handbereik.

 

KvK nummer 64650766

Contact

Stationsstraat 21, 8102 EB Raalte, Nederland